Lowell Mason, 1830
Dịch lời của Charles Wesley, 1762

Câu 1

1.Đây phận sự tôi đảm đương,

Phải tỏ danh Cha thiên thượng,

Đem tội nhân lên thiên cung an hưởng

Ơn phước vĩnh sinhcương.

Câu 2

2.Nay nguyện làm tôi chúng sinh,

Đáp tiếng Jê-sus kêu tôi,

Đem tài lực dâng lên Cha yêu kính,

Vâng ý thánh luôn không thôi.

Câu 3

3.Xin phù hộ tôi tín trung,

Sống xứng đáng trong ơn Ngài;

Xin Ngài ban ơn tôi khai đúng

Khi Chúa xét công ai ai.

Câu 4

4.Xin Ngài cho tôi tỉnh thức,

Quyết giữ đức tin kêu cầu,

E rằng phân tâm buông trôi thiên chức,

Chuốc lấy tiếng nhơ mai sau.

Mới truy cập