Câu 1

1.Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ,

Truyền đời đời nên ghi nhớ,

Rằng Chúa chết thaychúng sinh,

Thân báu phải chịu thập hình.

Điệp khúc

Hồi niệm thân Chúa huyết tuônta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Câu 2

2.Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình,

Đồ đệ, Phụ thân xa lánh;

Nhục nhã, đớn đau nào thở than,

Thân Chúa huyết hồng giọt tràn.

Điệp khúc

Hồi niệm thân Chúa huyết tuônta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Câu 3

3.Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi,

Thật tội ta nên nỗi;

Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi,

Ban giá cứu chuộc mọi người.

Điệp khúc

Hồi niệm thân Chúa huyết tuônta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Câu 4

4.Lạy Chúa, thứ tha mọi lỗi lầm,

Từng phạm điều Cha răn cấm;

Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây,

Cho xứng đáng dự tiệc nầy.

Điệp khúc

Hồi niệm thân Chúa huyết tuônta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Câu 5

5.Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh,

Ngày dự tiệc Chiên Con Thánh;

Lòng nóng nảy trông Ngài tái lâm,

Chung kết cõi đời lạc lầm.

Điệp khúc

Hồi niệm thân Chúa huyết tuônta,

Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập